صحافی چسب گرم

 

دستگاه صحافی چسب گرم 4 گیره مدل BQ-470* 1350 سیکل در ساعت* حداکثر ضخامت صحافی: 65 میلیمتر 
 دانلود کاتالوگ
ویدئوی دستگاه BQ-470
ویدئوی دستگاه  BQ-470  + برش HT-80
 دستگاه صحافی چسب گرم 7 گیره مدل  SB-07* 3200 سیکل در ساعت     
 دانلود کاتالوگ
  ویدئوی دستگاه SB-07
 دستگاه صحافی چسب گرم تک گیره مدل BQ-270* 500 سیکل در ساعت* حداکثر ضخامت صحافی : 50 میلیمتر 
 دانلود کاتالوگ
ویدئوی دستگاه  BQ-P60
 دستگاه صحافی چسب گرم 4 گیره مدل BQ-460* 1350 سیکل در ساعت* حداکثر ضخامت صحافی: 55 میلیمتر
 دانلود کاتالوگ
* دستگاه صحافی چسب گرم تک گیره مدل BQ-P60* 180 سیکل در ساعت* حداکثر ضخامت صحافی: 25 میلیمتر 
  دانلود کاتالوگ
ویدئوی دستگاه  BQ-P60
دستگاه صحافی چسب گرم تک گیره مدل BQ-160* 180 سیکل در ساعت* حداکثر ضخامت صحافی: 40 میلیمتر
 دانلود کاتالوگ

 

مشاهده ویدئوی بیشتر در کانال آپارات بهامین پویا