صحافی جلد سخت

 

رایند جلدگذاری شامل ساخت جلد و نوع اتصال، با فشار تنهایک دگمه انجام می پذیرد. محتوای چاپ شده کتاب با جلدهایآماده و چاپ شده، با استفاده ازاین دستگاه جلدگذاری و تکمیلمی گردند.

دانلود کاتالوگ

 دستگاه یک سیستم جلدگذاری بر حسب تقاضا می باشدکه با رعایت مهندسی فاکتورهای انسانی در طراحی، راندمان،بهره وری کاری سیستم را افزایش داده است.سهولت راه اندازیو عملکرد اتوماتیک دستگاه و همچنین توانمندی بالا ، از ویژگیهای این دستگاه می باشد.

 دانلود کاتالوگ

 

 ویدئوی ماشین

 

مشاهده ویدئوی بیشتر در کانال آپارات بهامین پویا