دستگاه ترتیب کن

 

 

دستگاه ترتیب کن مدلVAC-600H
به همراه استکر
حداکثر سایز کاغذ : 350 * 500 میلیمتر*
حداقل سایز کاغذ : 120* 148 میلیمتر*
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 6 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : مکش هوا
ظرفیت سینی کاغذ : 130 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 5500 فرم در ساعت
 دانلود کاتالوگ
دستگاه ترتیب کن مدل VAC-1000
به همراه استکر
حداکثر سایز کاغذ : 350 * 500 میلیمتر *
حداقل سایز کاغذ  : 148* 148  میلیمتر*
تعداد سینی تغذیه کاغذ  : 10 عدد
سیستم تغذیه کاغذ  : مکش هوا
ظرفیت سینی کاغذ : 55 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 5000 فرم در ساعت
 دانلود کاتالوگ 
دستگاه ترتیب کن مدل HAC-120
به همراه استکر
حداکثر سایز کاغذ : 318 470 میلیمتر
حداقل سایز کاغذ : 148 210    میلیمتر
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 12 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : کششی( Friction )
ظرفیت سینی کاغذ : 40 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 3800 فرم در ساعت
 دانلود کاتالوگ
دستگاه ترتیب کن مدل SAC-150
به همراه استکر
حداکثر سایز کاغذ : 297 * 420 میلیمتر
حداقل سایز کاغذ : 148* 210 میلیمتر
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 15 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : کششی ( Friction )
ظرفیت سینی کاغذ : 40 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 6500 فرم در ساعت
  دانلود کاتالوگ
دستگاه ترتیب کن مدل به همراه میز انتخابی
حداکثر سایز کاغذ : 320 * 450 میلیمتر
حداقل سایز کاغذ : 138* 175  میلیمتر
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 12 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : کششی ( Friction )
ظرفیت سینی کاغذ : 30 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 7200 فرم در ساعت
 دانلود کاتالوگ
دستگاه ترتیب کن مدل QCS30 به همراه میز انتخابی
حداکثر سایز کاغذ : 320 * 432 میلیمتر
حداقل سایز کاغذ  : 138* 175 میلیمتر
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 10 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : کششی ( Friction )  *
ظرفیت سینی کاغذ : 28 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 3900 فرم در ساعت
 دانلود کاتالوگ
دستگاه ترتیب کن مدل QCS30 به همراه میز انتخابی
حداکثر سایز کاغذ : 320 * 432 میلیمتر
حداقل سایز کاغذ  : 138* 175 میلیمتر
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 10 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : کششی ( Friction )
ظرفیت سینی کاغذ : 28 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 3900 فرم در ساعت
دانلود کاتالوگ
دستگاه ترتیب کن مدل QCS300
به همراه میز انتخابی
حداکثر سایز کاغذ : 320 * 432 میلیمتر
حداقل سایز کاغذ  : 138* 175  میلیمتر
تعداد سینی تغذیه کاغذ : 10 عدد
سیستم تغذیه کاغذ : کششی ( Friction )
ظرفیت سینی کاغذ : 28 میلیمتر
سرعت ترتیب کاغذ : 3900 فرم در ساعت
 دانلود کاتالوگ

 

 ویدئوی ماشین
مشاهده ویدئوی بیشتر در کانال آپارات بهامین پویا